SINTAXI

Consulteu aquí els dubtes sobre la sintaxi catalana.